Нововасилівська громада
Запорізька область, Мелітопольський район

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР КЗ «ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) НОВОВАСИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» НА 2021-2023 РОКИ

     СХВАЛЕНО:

       загальними зборами  трудового                                                                           

       колективу КЗ «Територіальний                                                                      центр соціального обслуговування

       (надання соціальних послуг)

       Нововасилівської  селищної ради  

       від «12» квітня 2021 р.

 протокол № 1

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

 

 КЗ «ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) НОВОВАСИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

НА 2021-2023 РОКИ

 

смт Нововасилівка

2021 рік

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

   1.Мета укладення колективного договору

 

       1.1Колективний договір укладено відповідно до чинного законодавства України і є правовим актом, який регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між адміністрацією та трудовим колективом  КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Нововасилівської селищної ради» на основі взаємного узгодження інтересів сторін. Колективний договір визначає також  додаткові заходи соціального захисту працівників територіального центру.

       1.2. Положення і норми колективного договору розроблено на основі Кодексу законів про працю України,  Законами України «Про колективні договори і угоди», «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про відпуски» та інших чинних діючих нормативних законодавств України.

 

2. Сторони колективного договору та їх повноваження

       2.1. Колективний договір укладено між КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Нововасилівської селищної ради» (далі -  територіальний центр), в особі директора (надалі іменується "Адміністрація"), з однієї сторони, та трудовим колективом територіального центру в особі Шопової Алли Олексіївни з іншої сторони, які діють відповідно до своїх повноважень, визначених чинним законодавством, Положенням  та цим колективним договором.

      2.2. Сторони підтверджують обов'язковість виконання умов цього колективного договору з урахуванням фінансового стану територіального центру і реальності забезпечення прийнятих зобов'язань. Жодна із сторін, що підписала колективний договір, не може в односторонньому порядку припинити виконання його положень.

       2.3. Адміністрація визнає Шопову Аллу Олексіївну представником трудового колективу у переговорах з питань регулювання трудових відносин, норм та оплати праці.

 

  3.Сфера та термін дії колективного договору

       3.1. Положення та норми колективного договору поширюються на всіх працівників трудового колективу.

      3.2.Невідємною частиною колективного договору є додатки до нього.                                

      3.3. Зміни та доповнення до колективного договору вносяться протягом його дії  у звязку із змінами в діючому законодавстві, а також з ініціативи  однієї із сторін.

Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору надсилаються іншій у письмовій формі, розглядаються спільною робочою комісією сторін в 10-денний термін  з дня їх  отримання  іншою стороною і набирають чинності після схвалення конференцією трудового колективу працівників та підписання сторонами.

 В окремих випадках, коли зміни і доповнення до цього колективного договору обумовлені змінами чинного законодавства або угод вищого рівня та спрямовані на поліпшення становища працівників і не викликають протиріч, вони набирають чинності після проведення переговорів у встановленому порядку і підписання повноважними представниками сторін.

3.4. Прийнятий на 2021 – 2023 роки колективний договір набуває чинності з дня його підписання представниками сторін і діє до підписання нового колективного договору або перегляду чинного.

        3.5. Колективний договір зберігає чинність у випадку зміни складу, структури, найменування органу, від імені якого укладено цей колективний договір.

       3.6. У разі реорганізації організації цей колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін.

       3.7. У разі зміни власника організації, чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колдоговору.

       3.8. У разі ліквідації організації колективний договір діє протягом усього строку проведення процедури ліквідації.

 

4. Повідомна реєстрація та доведення змісту колдоговору  до трудового колективу

      4.1. Сторони протягом 5-ти днів після прийняття даного колективного договору на зборах (конференції) трудового колективу підписують його і не пізніше, як через два тижні доводять його зміст до всіх працівників.

     4.2. Адміністрація подає колективний договір на реєстрацію протягом                                    5 днів з дня підписання його сторонами до відповідного місцевого органу державної виконавчої влади.

     4.3. Звіт про виконання колективного договору за підсумками  року розглядається на загальних зборах колективу територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

 

                                                          Розділ І

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Сторони домовилися:

      1.1. Жодний трудовий договір, укладений між Адміністрацією та працівником, не може суперечити чинному законодавству та цьому колективному договору таким чином, щоб при порівнянні з останнім, права та інтереси працівника у трудовому договорі були б якимсь чином обмежені. У разі виникнення такого протиріччя відповідні положення трудового договору визнаються недійсними.

Адміністрація зобов’язується:                  

        1.2. До початку роботи за укладеним трудовим договором:

         -   ознайомити працівника з трудовим договором;

         - ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку;

         - визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

         - провести інструктаж працівника з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки.

          1.3. Не вимагати від працівника виконання роботи не обумовленої трудовим договором.

          1.4. Здійснювати переведення працівника на іншу роботу, тільки діючим чинним законодавством.

           1.5. Розробити та затвердити для кожного працівника  посадову інструкцію, інструкцію з охорони праці, ознайомити його з ними і вимагати їх виконання.

           1.6. Здійснювати у відділеннях та між окремими спеціалістами повну взаємозаміну на випадок відсутності.

1.7. Забезпечити стажування нового працівника під керівництвом досвідченого працівника.

Працівник зобов’язується:

          1.8. Сумлінно і якісно виконувати свої обов‘язки, працювати чесно і добросовісно, дотримуватись дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження Адміністрації або уповноважених нею осіб, дотримуватись вимог нормативних актів з охорони праці, дбайливо ставитись до державного майна, на прохання або вимогу Адміністрації негайно надавати звіти про виконання своїх  конкретних обов’язків.  

          1.9.  Постійно підвищувати свою професійну компетентність через самоосвіту, курсову перепідготовку, навчання у вищих навчальних закладах тощо.

         

Розділ ІІ

  ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

Сторони зобов’язуються: 

        2.1.Запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), а у разі виникнення намагатися їх вирішити без зупинення діяльності організації.

        2.2. Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії по трудових спорах.

 Адміністрація зобов’язується:

         2.3. Забезпечити працівників матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання ними покладених на них завдань, і відповідні умови праці в межах об’єму фінансування та матеріально-технічного забезпечення вищестоящим по підпорядкуванню органом. 

         2.4. Забезпечувати додержання працівниками трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку.                

         2.5. В процесі здійснення керівництва трудовим колективом діяти в межах правового поля, встановленого законодавством України.

     2.6.Сприяти виконанню працівниками покладених на них завдань, додержуванню ними трудової  дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливому ставленню до майна.

                                                     

                                                        Розділ ІІІ

ОПЛАТА  ПРАЦІ

         3.1. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) утримується за рахунок  коштів з місцевого бюджету та інших надходжень, у тому числі від надання платних соціальних послуг, а
також благодійних коштів громадян,  підприємств,  установ  та організацій та інших джерел, не заборонених законодавством

       Оплата праці працівників здійснюється у відповідності до чинного законодавства.

Адміністрація зобов’язується:

       3.2. Встановлювати посадові оклади працівникам згідно штатного розпису затвердженого селищним головою

        3.3. Виплачувати заробітну плату працівникам не рідше двох разів на місяць в терміни до 15 числа та до 31 числа щомісячно. У разі  коли  день  виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або   неробочим   днем,   заробітна  плата виплачується напередодні.

      Виплачувати заробітну плату працівникам за першу половину місяця не менш як 50 % тарифної ставки (посадового окладу) працівника за фактично відпрацьований час. 

        3.4. За наявності позитивних показників в роботі територіального центру та сумлінного ставлення до роботи директору територіального центру може бути нарахована премія у розмірі до 50% посадового окладу за розпорядженням голови селищної ради

        3.5. У межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків встановлювати працівникам  надбавки та доплати до посадових окладів за складність і напруженість в роботі, які передбачені чинним законодавством (додаток № 5)

        3.6. Згідно Наказу Міністерства соціальної політики України від 15.06.2011р. № 239 «Про затвердження порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення» та наказу Міністерства соціальної політики України від 14.12.2018р. № 1873 «Про внесення змін до пункту 3 Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення» проводити виплати надбавки за вислугу років працівникам територіального центру від 10 до 30 відсотків в залежності від стажу роботи.

             Надбавка за вислугу років встановлюється працівникам

 

територіального центру залежно від стажу роботи в такому розмірі:

             - понад 3 роки – 10%; 

             - понад 10 років – 20%;

             - понад 20 років – 30%.

          3.7. Здійснювати доплату соціальним робітникам відділення соціальної допомоги вдома за обслуговування підопічних з ІV та V групами рухової активності за фактично відпрацьований час в межах фонду заробітної плати.

          3.8. Відповідно до Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005р. № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» встановлюються надбавки до посадового окладу:

-  у зв’язку із шкідливими та важкими умовами праці  фахівцям із соціальної роботи,  соціальним робітникам відділення соціальної допомоги вдома в розмірі 15 % (додаток № 4).

           3.9. Здійснювати преміювання працівників в межах фонду заробітної плати та економії фонду оплати праці, затвердженого кошторисом  доходів і видатків організації та відповідно до Положення про преміювання працівників організації ( додаток № 1).

   3.10. Проводити індексацію заробітної плати у зв’язку зі збільшенням індексу споживчих цін згідно чинного законодавства.

           3.11. Виплачувати заробітну плату працівникам за увесь час щорічної відпустки  не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

          3.12. Оплату лікарняних листів і днів побутових травм здійснювати у відповідності до діючого законодавства України.

3.13. За час перебування працівника у відрядженні проводити порівняння середньоденного заробітку з денним (якщо розмір денного заробітку виявиться меншим середньоденного заробітку працівника, то в цьому випадку оплачується за середнім заробітком) в межах фонду заробітної плати.

3.14. Усі питання, що стосуються заробітної плати і преміювання погоджувати   з профспілковим комітетом.

 Уповноважена особа від трудового колективу  зобов’язується:

         3.15. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства з питань оплати праці, своєчасною виплатою заробітної плати.

 

Розділ ІV

 РЕЖИМ РОБОТИ І ВІДПОЧИНКУ

Адміністрація зобов’язується:

 4.1. Встановити тривалість робочого часу працівників - 40 годин на тиждень.

          4.2. За погодженням з трудовим колективом в територіальному центрі затверджується  такий графік роботи:

- Понеділок - Четвер з 8.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.45 год.);

- П'ятниця з 8.00 год. до 15.45 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.45 год.)

Вихідні дні – субота, неділя.

         Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочувати на одну годину.

         4.3.  Спільно з трудовим колективом затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку (додається), вносити до них зміни та доповнення.

         4.4. Забезпечувати працівникам право на відпочинок наданням щорічних та додаткових відпусток на умовах і в обсягах передбачених  Законом України «Про відпустки», а також цим колдоговором  гарантовану тривалість щорічної оплачуваної відпустки - 24 календарних дні.

       Тривалість відпустки працівників з І та ІІ групою інвалідності складає 30 календарних днів, з ІІІ групою – 26 календарних днів.

        Працівники установи мають право на додаткову відпустку, її тривалість  визначається відповідно до чинного законодавства(додаток №. 2,3)

 .        4.5. Працівникам, які мають двох, або більше дітей віком до 15-ти років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному із прийомних батьків надається щорічна додаткова відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів працівникам, які мають дітей із збереженням заробітної плати.

       За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

       Одному із батьків дитини з інвалідністю надавати один додатковий вихідний день на місяць.

       Батькам першокласників та учнів випускних класів надавати                        4 години вільного часу в робочий день 1 вересня та день випускного свята.

       Працівникам, в день їхнього народження надавати вихідний день з збереженням заробітної плати.

        4.7.  За умов, передбачених статтею 25 Закону України «Про відпустки» працівникам надавати відпустку без збереження заробітної плати, а саме:

            - у разі смерті рідних по крові, або по шлюбу надавати відпустку тривалістю 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання і назад; інших рідних тривалість 3 календарних дні без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання і назад;

            - у разі вступу в шлюб  – 3 календарних дні;

            - за сімейними обставинами та з інших причин, але не більше 15 календарних днів на рік

         4.8. Черговість надання щорічних відпусток визначати графіком відпусток, який до 05 січня поточного року затверджується керівником за погодженням з профспілковим комітетом і доводити до відома всіх працівників.

        При складанні графіка відпусток ураховувати інтереси організації, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

        4.9. Надавати працівникам одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі не більше посадового окладу одночасно з наданням щорічної відпустки.

        4.10. Надавати працівникам додаткові відпустки у зв’язку з навчанням у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.

 

 

Розділ V

 ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА

Адміністрація зобов'язується:

         5.1. Забезпечувати створення необхідних організаційних умов для ефективної діяльності організації.

5.2.Надавати трудовому колективу обладнання, приміщення, засоби
зв'язку, транспорт та інше необхідне для виконання функціональних обов'язків.

5.3. Забезпечувати виконання трудової дисципліни.

5.4. Неухильно дотримуватись законодавства про працю та правил з
охорони праці.

          5.5. Уважно відноситись до нестатків та запитів працівників, покращувати умови їх праці та побуту.

Працівники зобов'язуються:

  5.6. Добросовісно, сумлінно виконувати свої трудові обов'язки,
дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку і положень цього колдоговору.

           5.7. Вчасно та точно виконувати розпорядження керівництва .

 5.8. Дотримуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів, що регулюють питання з охорони праці.

      5.9.  Дбайливо відноситись до майна організації.

      5.10. На вимогу керівництва надавати звіти про виконання своїх функціональних обов'язків.

     5.11. Дотримуватися встановленого в організації порядку узгодження і
підписання договорів, отримання товарно-матеріальних цінностей, оформлення відряджень та інше.

             5.12. Приймати участь в усуненні причин, що перешкоджають роботі,
негайно повідомляти про них керівництво.

                                                   

                                                   Розділ VІ

 УМОВИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

 Адміністрація зобов’язується:

       6.1. Забезпечити безпечні умови праці на робочих місцях, належне функціонування системи управління охороною праці згідно Закону України «Про охорону праці».

Працівники зобов’язуються:

       6.3. Додержуватися зобов’язань щодо охорони праці, передбачених цим колдоговором   та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

      6.4. Проходити у встановленому порядку  попередні та періодичні медичні огляди.

                                                   

                                         Розділ VІІ

КОНТРОЛЬ  ЗА ВИКОНАННЯМ  КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

        7.1. Сторони зобов'язуються здійснювати контроль за виконанням чинного колдоговору і раз на рік до 01 лютого звітувати про виконання його положень та норм перед трудовим колективом.

         7.2. Спори, що виникають у зв’язку з виконанням колективного договору, вирішуються відповідно передбачених в ньому умов та Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

         7.3. У випадку невиконання зобов’язань, Сторонам аналізувати причини і вживати термінових заходів по їх реалізації. Осіб, винних в невиконанні положень колективного договору, за неподання своєчасної інформації, необхідної для здійснення контролю, ухилення від участі в переговорах, притягувати до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

 

 

 

 

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ПІДПИСАЛИ

 

 

 

 

Від  Адміністрації:                                      Від трудового колективу:

 

 

Директор територіального                         Представник трудового колективу

центру   Шульга Л.В.   .                              Шопова А.О.

 

 

______________________                          ______________________                           «12 » квітня 2021р.                                     «12» квітня 2021р.

 

 

М.П.

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              Додаток № 1

                                                                                                            до колективного договору КЗ «ТЦСО(НСП)

                                                                                                           Нововасилівської селищної ради на 2021- 2023 р.

 

ПОГОДЖЕНО                                                              ЗАТВЕРДЖЕННО          

представник трудового колективу                             директор КЗ «ТЦСО (НСП)                                                    

КЗ «ТЦСО (НСП) Нововасилівської                          Нововасилівської селищної ради»

селищної ради»                                                             наказ № 15-К від 18.01.2021 р.                                                       

 _________________А.ШОПОВА                                                              __________________Л.ШУЛЬГА

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників

КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) Нововасилівської селищної ради»

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України  «Про оплату праці», наказу Мінпраці  та МОЗ від 05.10.2005р.   № 308/519 «Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення»,  постанови КМУ від 30.08.2002р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної  сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства соціальної політики від 12.07.2016 року № 753 «Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», наказу Мінпраці та Мінсоцполітики від 15.06.2011 року № 239 «Про затвердження порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення»  і вводиться  з метою забезпечення стимулюючого впливу преміювання на ефективність праці, зміцнення трудової та виконавчої дисципліни і є єдиною підставою для виплати премії. 

1.2. Положення визначає джерела, умови, показники і порядок преміювання  директора та працівників, робітників КЗ «Територіальний  центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Нововасилівської селищної ради (далі – Територіальний центр).

 1.3. Премія за цим Положенням є премією, пов’язаною з виконанням службових завдань і функцій, особистим внеском у загальні результати роботи Територіального центру.

1.4. Премії за цим Положенням виплачуються в грошовій формі у відсотках до посадового окладу  працівника.

1.5 Преміюванню підлягають працівники, визначені в пункті 1.2 цього Положення, з дати їх призначення на посаду. Преміювання працівників, прийнятих на роботу з випробувальним терміном здійснюється після закінчення цього строку з дня визнання працівника таким, що пройшов випробування.

1.6. Преміювання здійснюється відповідно до фонду оплати праці, затвердженого рішенням Нововасилівської селищної  ради на  відповідний  рік та за рахунок економії коштів.

2. Показники преміювання та визначення розміру премії

          2.1. Для визначення розміру премії  враховуються такі показники:

  • виконання заходів, передбачених наказами  директора Територіального центру, планом роботи Територіального центру,  відділень у звітному періоді  тощо;
  • стану виконавської та трудової дисципліни;
  • інші показники, які впливають на ефективність та якість виконання посадових обов`язків працівниками

 

2.2. Розмір премії залежить від стану виконання показників, зазначених у п. 2.1. цього Положення та особистого вкладу керівника, працівників, робітників в загальні результати роботи без обмеження індивідуальних премій максимальними розмірами і визначається:

  • директору Територіального центру – селищним  головою Нововасилівської селищної ради ;
  • іншим працівникам, робітникам Територіального центру – здійснюється директором Територіального центру;

 

2.3. Розмір премії  керівнику, працівникам, робітникам  Територіального центру до державних і професійних свят, ювілейних і святкових дат визначається сільським головою у відсотках до посадових окладів в межах коштів, зазначених у п. 1.6. цього Положення.

 

2.4.Премії не виплачуються працівникам за час тимчасової непрацездатності, перебування у відпустках, терміну дії догани працівнику, за час роботи з випробувальним терміном, а також премія не нараховується та не виплачується працівнику, який на дату нарахування премії є звільненим, не зважаючи на те, що він у місяці за результатами якого проводиться преміювання, працював, крім працівників, які вийшли на пенсію, або звільнилися за станом здоров'я, або згідно з пунктом частини першої статті 40 КЗпП України, або перейшли на іншу роботу в порядку переведення.

 

2.5.Працівники можуть бути позбавлені премії повністю або частково за несвоєчасне чи неякісне виконання своїх посадових обов'язків

     3. Виплата надбавки за високі досягнення  у праці,  за виконання особливо важливої роботи, за складність і напруженість  роботі

3.1.Виплата надбавки за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, за складність і напруженість у роботі  відповідно до наказу Кабінету Міністрів України від 18.05.2015 р. № 526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї дітей та молоді»  установлюються  працівникам: у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки). Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника в загальній сумі не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

3.2. Установлювати доплати працівникам  у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

-за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

-за суміщення професій (посад);

-за розширення зонио бслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

 

3.3. Встановлення надбавок і доплат до посадового окладу директору (за високі досягнення в праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість у роботі) та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги провадиться за рішенням селищного голови в межах наявних коштів на оплату праці.

          4. Порядок  надання матеріальної допомоги

4.1. Матеріальна допомога, в тому числі на оздоровлення відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 р. № 526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї дітей та молоді»  надається і виплачується керівнику, працівникам та робітникам Територіального центру в сумі не більшій, ніж один посадовий оклад  (одна ставка заробітної плати, тарифна ставка) на рік.

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 Додаток № 2

                                                                                                            до колективного договору КЗ «ТЦСО(НСП)

                                                                                                           Нововасилівської селищної ради на 2021- 2023 р.

 

ПОГОДЖЕНО                                                              ЗАТВЕРДЖЕННО          

представник трудового колективу                             директор КЗ «ТЦСО (НСП)                                                 

КЗ «ТЦСО (НСП) Нововасилівської                          Нововасилівської селищної ради»

селищної ради»                                                                                                                                                                           

 _________________А.ШОПОВА                                                              __________________Л.ШУЛЬГА

 

 

Перелік

посад працівників КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Нововасилівської селищної ради» з ненормованим робочим днем, які мають право  на додаткову відпустку із зазначенням конкретної тривалості відпустки у межах її семиденної тривалості

 

з/п

Найменування посад

Кількість календарних днів додаткової відпустки

1.

Директор

7

2.

Головний  бухгалтер

7

3.

Фахівець із соціальної роботи

7

4.

Соціальний робітник

4

 

 

 

 

 

 

Директор КЗ «ТЦСО (НСП)

Нововасилівської селищної ради»                                Л.ШУЛЬГА

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 Додаток № 3

                                                                                                            до колективного договору КЗ «ТЦСО(НСП)

                                                                                                           Нововасилівської селищної ради на 2021- 2023 р.

 

ПОГОДЖЕНО                                                              ЗАТВЕРДЖЕННО          

представник трудового колективу                             директор КЗ «ТЦСО (НСП)                                                 

КЗ «ТЦСО (НСП) Нововасилівської                          Нововасилівської селищної ради»

селищної ради»                                                                                                                                                                            

 _________________А.ШОПОВА                                                              __________________Л.ШУЛЬГА

 

 

Перелік

посад працівників КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Нововасилівської селищної ради» , які мають право  на додаткову відпустку за роботу, пов`язану з використанням персонального комп`ютера із зазначенням  конкретної тривалості відпустки у межах її чотириденної тривалості

 

з/п

Найменування посад

Кількість календарних днів додаткової відпустки

1.

Директор

4

2.

Головний  бухгалтер

4

3.

Фахівець із соціальної роботи

2

 

 

 

 

 

 

          Директор КЗ «ТЦСО (НСП)

       Нововасилівської селищної ради»                                Л.ШУЛЬГА

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 Додаток № 4

                                                                                                            до колективного договору КЗ «ТЦСО(НСП)

                                                                                                           Нововасилівської селищної ради на 2021- 2023 р.

 

ПОГОДЖЕНО                                                              ЗАТВЕРДЖЕННО          

представник трудового колективу                             директор КЗ «ТЦСО (НСП)                                                

КЗ «ТЦСО (НСП) Нововасилівської                          Нововасилівської селищної ради»

селищної ради»                                                                                                                                                                            

 _________________А.ШОПОВА                                                              __________________Л.ШУЛЬГА

 

 

Перелік

посад працівників КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Нововасилівської селищної ради», які мають право  на підвищення  посадових окладів

у зв`язку із шкідливими і важкими умовами праці

 

з/п

Найменування посад

Відсоток підвищення посадового окладу (тарифної ставки)

1.

Фахівець із соціальної роботи

15%

2.

Соціальний робітник

15%

 

 

 

 

 

 

          Директор КЗ «ТЦСО (НСП)

       Нововасилівської селищної ради»                                Л.ШУЛЬГА

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 Додаток № 5

                                                                                                            до колективного договору КЗ «ТЦСО(НСП)

                                                                                                           Нововасилівської селищної ради на 2021- 2023 р.

 

ПОГОДЖЕНО                                                              ЗАТВЕРДЖЕННО          

представник трудового колективу                             директор КЗ «ТЦСО (НСП)                                                

КЗ «ТЦСО (НСП) Нововасилівської                          Нововасилівської селищної ради»

селищної ради»                                                                                                                                                                            

 _________________А.ШОПОВА                                                              __________________Л.ШУЛЬГА

 

 

Положення

про підвищення посадових окладів, встановлення надбавок та доплат працівників КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Нововасилівської селищної ради»

 

1.Загальні положення

        1.1.Положення про встановлення надбавок та доплат працівникам КЗ « Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  Нововасилівської селищної ради» розроблено згідно постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства охорони здоров`я України № 308/519 від 05.10.05 року «Про упорядкування структури та умов праці працівників закладів охорони здоров`я та установ соціального захисту населення», наказу Мінсоцполітики від 12.07.2016 року № 753 «Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», наказу Мінпраці та Мінсоцполітики від 15.06.2011 року № 239 «Про затвердження порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення», наказу Міністерства соціальної політики України  відт18.05.2015 року № 526 «Про умови оплати праці працівників  закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб ( зі змінами та доповненнями)»  та відповідно до Положення про Преміювання «КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) Нововасилівської селищної ради», затвердженого наказом № 15-К від 18.01.2021 року

       1.2.Надбавки та доплати  встановлюються з метою об`активної оцінки трудових зусиль спеціалістів установи. Вони дають змогу коригувати їх заробіток, стимулювати до виконання найбільш відповідальніших робіт, забезпечувати стабільне  поліпшення діяльності працівників, зростання професіоналізму.

         1.3. Дія цього Положення не розповсюджується на працівників, які працюють за сумісництвом.

         1.4. Надбавки та доплати встановлюються в межах фонду оплати праці, затвердженого на відповідний бюджетний період.

 

2. Призначення підвищення посадового окладу.

         2.1. Обов`язкові надбавки за вислугу років працівникам  «КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) Нововасилівської селищної ради» виплачуються згідно законодавства регулюють дане питання в залежності від стажу роботи кожного працівника.

         2.2. Фахівці із соціальної роботи та соціальні робітники установи мають право згідно додатка 4  мають право на підвищення посадових окладів у зв`язку  із шкідливими та важкими умовами праці , враховуючи особливий характер їх праці ( робота з особами похилого віку та інвалідами, робота з сім`ями, які опинились у складних життєвих обставинах, в яких є особи , які звільнились з місць позбавлення волі, мають алкогольну або наркотичну залежність, ВІЛ- інфіковані, особи, які скоюють насильство в родині тощо, тобто є соціально небезпечними). При цьому  їх робочі місця атестації не потребують.

  3. Призначення    надбавок та виплат

        3.1.Надбавки за високі досягнення у праці або за складність і напруженість встановлюються працівникам в розмірі до 50% посадового окладу відповідно до законодавства.

        3.2.Виплати працівникам виплачуються за виконання обов`язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій посад  у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці по вагітності і пологам, вакантної посади тощо – до 50% посадового окладу працівника, який відсутній.

4. Порядок призначення та скасування доплат та надбавок.

       4.1. Надбавки та доплати  директору «КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) Нововасилівської селищної ради» встановлюються та скасовуються розпорядження голови селищної ради.

          4.2.  Спеціалістам «КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) Нововасилівської селищної ради» надбавки та доплати встановлюються та скасовуються на підставі наказу директора установи.

          4.3. При встановленні надбавки за високі досягнення у праці і за складність і напруженість необхідно дотримуватись вимог до стажу роботи: безперервний стаж роботи в даній установі   2 місяці.

          4.4. Надбавки за високі досягнення у праці скасовуються  або розмір її зменшується до кінця календарного року або на декілька місяців у наступних випадках:

       - за порушення виконавчих дисциплін;

       - за несвоєчасне виконання завдань;

       - за погіршення якості роботи;

       - за неякісну  підготовку матеріалів, документів;

       - за безвідповідальне ставлення до доручень керівництва і виконання окремих доручень;

       - за порушення трудової дисципліни;

       - при наявності скарг громадян, які підтверджені по суті.

 

 

 

 

 

 

 

          Директор КЗ «ТЦСО (НСП)

       Нововасилівської селищної ради»                               Л.ШУЛЬГА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕННО           

                                                                                      директор КЗ «ТЦСО (НСП)                                                

                                                                                      Нововасилівської селищної ради»

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                    __________________Л.ШУЛЬГА

 

 

                                                ПРОТОКОЛ

зібрання  колективу КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Нововасилівської селищної ради» по прийняттю колективного договору на 2021-2023 роки

 

12 квітня 2021 року                                                                смт Нововасилівка

 

Присутні 15 осіб

 

Черга денна:

1.Про прийняття колективного договору.

Слухали:

Шопову Аллу  Олексіївну – представник трудового колективу, виступила щодо  обговорення кожного з пунктів колективного договору та прийняття його без змін.

Вирішили:

Заслухавши виступаючого, зібрання колективу КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Нововасилівської селищної ради» вирішили одностайно:

прийняти колективний договір в поточній редакції без змін

 

Голова зібрання:                                                                     Л.ШУЛЬГА

 

Представник трудового колективу                                       А.ШОПОВА

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь