A A A K K K
для людей із порушенням зору
Нововасилівська громада
Запорізька область, Мелітопольський район

Про створення комісії при виконавчому комітеті Нововасилівської селищної ради з питань розгляду та вирішення земельних спорів на території Нововасилівської селищної ради

Дата: 27.07.2021 11:28
Кількість переглядів: 1002

УКРАЇНА

НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

27 травня 2021 р.                                                                           № 12

 

Про створення  комісії при виконавчому  

комітеті Нововасилівської селищної ради з

питань розгляду та вирішення  земельних спорів

на території Нововасилівської селищної ради

 

З метою забезпечення об’єктивного і своєчасного вирішення земельних спорів на території Нововасилівської  селищної ради щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, додержання громадянами правил добросусідства, відповідно до статей 12, 158, 159, 160, 161 Земельного кодексу України, підпунктом 5 пункту «б» частини 2 статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради, -

 

В И Р І Ш И В:

 

1.Створити при виконавчому комітеті Нововасилівської селищної ради комісію з питань розгляду та вирішення земельних спорів на території Нововасилівської селищної ради, згідно додатку 1 (додається).

2. Затвердити Положення про комісію з питань розгляду та вирішення земельних спорів, щодо земельних ділянок та додержання добросусідства згідно додатку 2 (додається).

3. Дане рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Арабаджи М.І.

 

 

Селищний голова                                                       Олександр ПРОКОПЕНКО

 

         

                                                          

                                                              Додаток 1

                                                                     до рішення виконавчого комітету

                                                           Нововасилівської  селищної ради

                                                                     від 27.05.2021  № 12  

 

 

                                                      СКЛАД

комісії при виконавчому комітеті Нововасилівської селищної ради з

питань розгляду та вирішення  земельних спорів на території 

Нововасилівської селищної ради

 

Голова комісії:

 • Арабаджи Максим Ігорович - заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 

Заступник голови комісії:

 • Баклажков Іван Іванович – начальник юридичного відділу Нововасилівської селищної ради.

 

Секретар комісії:

 • Баланчук Тетяна Олександрівна – спеціаліст 1-ї категорії Нововасилівської селищної ради.

 

Члени комісії:

 -   Сулименко Василь Васильович – головний спеціаліст Нововасилівської селищної ради;

 -   Задирака Володимир Олександрович – депутат селищної ради, голова постійної комісії селищної ради з питань екології, природних ресурсів та земельних відносин;

 -  староста Нововасилівської селищної ради, на території якого будуть розглядатися земельні спори;

 • депутат Нововасилівської селищної ради, на окрузі якого будуть розглядатися земельні спори;
 • Ярмощук Олег Юрійович – дільничний офіцер поліції сектору превенції відділу поліції №2 Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області (за згодою).

 

 

Селищний голова                                            Олександр ПРОКОПЕНКО  

                                                              

 

 

 

                                                                 Додаток 2

                                                                      до рішення виконавчого комітету

                                                             Нововасилівської  селищної ради

                                                                              від 27.05.2021  №   

 

 

                                   ПОЛОЖЕННЯ

         про комісію з розгляду та вирішення земельних спорів

                         І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Положення про комісію з розгляду та вирішення земельних спорів при виконавчому комітеті Нововасилівської селищної ради (далі – Положення) регулює організаційно-процедурні та правові питання розгляду та вирішення земельних спорів у межах населених пунктів Нововасилівської об’єднаної територіальної громади щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства.
  2. Комісія з розгляду земельних спорів (далі – Комісія) – колегіальний орган, утворений виконавчим комітетом Нововасилівської селищної ради відповідно до її повноважень, передбачених Земельним Кодексом України в галузі земельних відносин. Кількісний та персональний склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Нововасилівської селищної ради.
  3. В роботі комісії можуть брати участь депутати селищної ради, старости Нововасилівської селищної ради, представники природоохоронного, санітарно-епідеміологічного, правоохоронних органів, комунальних підприємств, відділів і служб виконкому.
  4. Положення затверджується рішенням виконавчого комітету Нововасиліської селищної ради.
  5. Положення розроблено на підставі вимог:

- Конституції України;

- статей 12, 158, 159, 160, 161, глави 17 Земельного кодексу України;

- Цивільного кодексу України;

- статей 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- інших нормативно-правових актів України.

  1. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України і законами України, Земельним кодексом України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями селищної ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови та іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ

  1. Комісія відповідно до Земельного Кодексу України та в межах своєї компетенції розглядає та вирішує спори щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства.
  2. Основним завданням Комісії є врегулювання земельного спору між суміжними землекористувачами.

З цією метою комісія вправі:

- робити запити місцевим органам державної виконавчої влади, структурним підрозділам органу місцевого самоврядування, організаціям, які отримали відповідні дозволи (ліцензії) на виконання робіт із землеустрою, підприємствам, установам, зацікавленим сторонам (юридичним і фізичним особам) про надання інформації, матеріалів та своїх висновків, що стосуються розгляду земельного спору, які зобовязані у визначений законодавством термін, надати інформацію або повідомити про її відсутність;

- для розгляду земельного спору залучати експертів, фахівців, спеціалістів інших місцевих органів влади, підприємств, організацій та установ за погодженням з їхнім керівництвом;

- подавати свій висновок та пропозиції щодо врегулювання земельного спору для прийняття виконавчим комітетом відповідного рішення із зазначеного питання в установленому порядку.

  1. Комісією не розглядаються земельні спори:
 •  між співвласниками будинку;
 • з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селища;
 • щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів, розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів.

 

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ЗЕМЕЛЬНОГО СПОРУ

  1. Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право знайомитися з матеріалами щодо цього спору, робити з них виписки, брати участь у розгляді земельного спору, подавати документи та інші докази, порушувати клопотання, давати усні і письмові пояснення, заперечувати проти клопотань та доказів іншої сторони, укладати мирову угоду, одержувати копію рішення щодо земельного спору, і, у разі незгоди з цим рішенням, оскаржувати його у встановленому чинним законодавством порядку.
  2. Сторони спору зобов'язані сумлінно користуватися своїми правами і сприяти своїми діями Комісії по своєчасному і правильному розгляду земельного спору.

 

ІV. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ

  1. Організація роботи та підготовка матеріалів на розгляд Комісією земельного спору покладається на секретаря комісії.
  2. Комісія розглядає земельні спори на підставі заяви однієї із сторін у тижневий строк з дня подання заяви. Заява подається секретарю Комісії в письмовій формі та повинна містити:

- найменування органу, до якого вона подається;

- найменування сторін та їхні адреси із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові, адреси проживання, номерів телефону сторін спору (за наявності);

- виклад обставин виникнення спору, який має містити чітко сформульовані вимоги, зазначення доказів;

- перелік документів, що додаються до заяви;

- підпис заявника та дату написання заяви.

До заяви подаються наступні документи (копії):

- документ, що посвідчує особу;

- документ, який засвідчує право власності на житловий будинок;

- документ, який засвідчує право власності або користування на земельну ділянку;

- документи, що підтверджують зміни, які відбулися в правовому режимі земельної ділянки;

- план спірної ділянки по фактичному землекористуванню;

- акти, протоколи, розпорядження контролюючих органів, попередні рішення місцевих органів державної влади щодо врегулювання спору, якщо такі мали місце. Комісія може вимагати представлення інших додаткових документів в залежності від конкретної справи.

- інші документи, які стосуються земельного спору.

  1. Заява повертається заявнику без розгляду в наступних випадках:

- не додержано вимог, визначених п.4.2. цього Порядку;

- заява про розгляд та вирішення спору подана від імені заявника особою, яка не має відповідних повноважень;

- земельний спір не підвідомчий Комісії.

  1. Земельні спори розглядаються за участю зацікавлених сторін, які не пізніше, як за 5 днів до дня засідання Комісії, повідомляються усно (в телефонному режимі) чи письмово секретарем про час і місце розгляду спору чи виїзду комісії на місце.

У випадку, якщо в ході підготовки матеріалів для розгляду Комісією буде з’ясовано, що до заяви не додані усі документи, необхідні для розгляду спору, у повідомленні про час і місце розгляду спору вказується перелік документів, які необхідно додатково пред’явити.

На стадії підготовки матеріалів справи до розгляду, а також на всіх подальших стадіях (до моменту прийняття рішення) за сторонами зберігається право подати клопотання про припинення розгляду спору за примиренням сторін.

  1. Основною формою діяльності Комісії є засідання. Веде засідання комісії голова, а у випадку його відсутності – заступник голови.
  2. Засідання Комісії проводяться у міру надходження звернень.
  3. Порядок ведення засідання комісії, а також обов'язкову по відношенню однієї сторони до іншої поведінку визначає голова комісії.
  4. Засідання комісії є правомочним, якщо на засіданні присутні 2/3 від складу, затвердженого відповідно до п. 1.2 Положення.
  5. Засідання комісії оформлюється протоколом. Протокол підписують голова та секретар комісії. За результатами розгляду спорів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, додержання громадянами правил добросусідства Комісія виносить рішення у вигляді висновку, яке оформляється відповідно до протоколу засідання Комісії.
  6. Протокол веде секретар комісії.

Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право знайомитися з протоколом, подавати письмові зауваження.

  1. Голова комісії оголошує склад комісії, роз'яснює сторонам їх права та обов'язки і сприяє у здійсненні належних їм прав.
  2. У разі відсутності однієї із сторін при першому вирішенні питання і відсутності офіційної згоди на розгляд питання розгляд спору переноситься.

Повторне відкладання розгляду спору може мати місце лише з поважних причин.

  1. Відсутність однієї із сторін без поважних причин при повторному розгляді земельного спору не зупиняє його розгляд, а рішення приймається на підставі наявних в матеріалах справи доказів.
  2. Доказами при вирішенні земельного спору є будь-які фактичні дані, на підставі яких комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, які мають значення для правильного вирішення спору.
  3. У разі виникнення складного спору можливим є дослідження членами комісії ситуації на місцях з метою встановлення фактичних обставин порушення суб’єктивних прав заявника. За результатами такого дослідження складається акт, що підписуються членами комісії, які брали участь у проведенні, та сторонами спору.
  4. Для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні земельного спору і потребують спеціальних знань, комісія може заслуховувати експертів та фахівців, запрошених як сторонами так і комісією.
  5. Експертами можуть виступати фізичні та юридичні особи, які мають ліцензії на здійснення відповідної діяльності.
  6. Права, обов'язки та відповідальність експерта визначаються діючим законодавством.
  7. Експертиза провадиться для визначення та відновлення меж земельних ділянок і включає:

а) геодезичне встановлення меж земельної ділянки ;

б) відновлення меж земельної ділянки на місцевості;

в) інші дії.

  1. Витрати, пов'язані із залученням експертів, фахівців покладаються на заявника.
  2. Рішення Комісії приймаються за результатами розгляду земельного спору простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні осіб, які входять до складу комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії вважається вирішальним.
  3. Висновок Комісії дійсний 1 рік, протягом якого на підставі висновку може бути прийняте рішення виконавчого комітету Нововасилівської селищної ради.
  4. За результатами розгляду земельного спору на підставі висновку та акту обстеження комісії складається проект рішення виконавчого комітету Нововасилівської селищної ради щодо вирішення земельного спору, в якому визначається порядок його виконання.
  5. Голова комісії виносить на розгляд виконавчого комітету Нововасилівської селищної ради проект рішення та доповідає щодо обставин спору та рішення комісії.
  6. Виконавчий комітет приймає рішення за результатами розгляду земельного спору.
  7. Рішення виконавчого комітету вступає в силу з моменту його прийняття та передається сторонам у триденний строк з дня його прийняття.
  8. Не підлягає повторному розгляду протягом року земельний спір, по якому є Акт обстеження комісії і прийняте рішення виконавчого комітету Нововасилівської селищної ради.

 

V. ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНОГО СПОРУ

            5.1. Виконання рішення щодо земельного спору здійснюється виконавчим комітетом Нововасилівської селищної ради.

5.2. Рішення виконується не пізніше одного місяця з дня його прийняття.

5.3. Виконання рішення не звільняє особу від відшкодування збитків, які виникли внаслідок порушення нею земельного законодавства.

5.4. Виконання рішення щодо земельних спорів може бути призупинено або його термін може бути продовжений рішенням Нововасилівської селищної ради або судом.

 

VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. У випадку незгоди однієї із сторін земельного спору із рішенням виконавчого комітету Нововасилівської селищної ради щодо врегулювання земельного спору спір вирішується у судовому порядку.
  2. Оскарження зазначеного рішення в суді призупиняє його виконання. Це означає, що одна із сторін спору може не погодитись з прийнятим рішенням та оскаржити його у суді, що є правом сторін, яке передбачено статтею 160 Земельного кодексу України.
  3. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

 

 

 

Начальник юридичного відділу                                             Іван БАКЛАЖКОВ

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь