Нововасилівська громада
Запорізька область, Мелітопольський район

Про схвалення проекту рішення “Про встановлення транспортного податку на території Нововасилівської селищної ради ”

Дата: 27.07.2021 11:44
Кількість переглядів: 387

УКРАЇНА

НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

14 червня 2021 р.                                                                           №17

смт Нововасилівка

 

Про схвалення  проекту

рішення Про встановлення

транспортного податку на

території Нововасилівської

селищної ради

 

Відповідно до      статей 51,52,53, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

       1. Проект рішення селищної ради Про встановлення транспортного податку на території Нововасилівської селищної ради винести на розгляд сесії селищної ради.

      2. Погодити на території  Нововасилівської  селищної  ради ставки транспортного податоку (додаток 1).

 

      3. Погодити в цілому Положення про податок на майно (в частині транспортного податку)  (додаток 2);

      4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу селищної ради Соболь О.Ю.

 

Селищний голова                                             Олександр ПРОКОПЕНКО

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Додаток 1

                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                             рішенням Нововасилівської селищної ради

                                                                           від                               №

 

 

 

Ставки

транспортного податку

 

по Нововасилівській селищній раді

 

 

 

ставка податку

на календарний рік

 

легкові автомобілі, з року випуску яких минуло  не більше пяти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів  мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного ) року.

25 000 грн.

 

 

 

 

Селищний голова                                                      Олександр ПРОКОПЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Додаток 2

                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                рішенням Нововасилівської селищної ради

                                                                   від                     №  

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

            Про податок на майно частині транспортного податку)

 

1.Платникиподатку

 

1.1.Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи,в тому числі нерезидентикі мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі,що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового КодексуУкраїни із змінами та доповненнями є обєктами оподаткування.

2.Обєктоподаткування

 

2.1.Обєктом оподаткування є легкові автомобіліроку випуску яких минуло не більше пяти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1січня податкового вітного) року.

 

2.2Такавартістьвизначаєтьсяцентральниморганом виконавчоївлади,щозабезпечуєформуваннятареалізуєдержавнуполітикуекономічного,соціальногорозвиткуі торгівлі,заметодикою,затвердженоюКабінетомМіністрівУкраїни,станомна1 січняподаткового(звітного)рокувиходячизмарки,моделі,рокувипуску,обємуциліндрівдвигуна,типупального";

2.3.Щорокудо1лютогоподатковоговітного)рокуцентральниморганом виконавчоївлади,щозабезпечуєформуваннятареалізуєдержавнуполітику економічного,соціальногорозвиткуіторгівлі,насвоємуофіційномувеб-сайті розміщуєтьсяпереліклегковихавтомобілів,зрокувипускуякихминулонебільше пятироків(включно)тасередньоринковавартістьякихстановитьпонад375 розмірівмінімальноїзаробітноїплати,встановленоїзакономна1січняподаткового вітного)рокукийповиненмістититакі даніщодоцихавтомобілів:марка,модель, рік випуску,обємциліндрівдвигуна,типпального.

 

3.Базаоподаткування

3.1.Базоюоподаткуванняєлегковийавтомобіль,щоєобєктомоподаткування відповіднодопідпункту267.2.1пункту267.2статті267ПКУ.

4тавкаподатку

4.1.Ставкаподаткувстановлюєтьсязрозрахункунакалендарнийрікурозмірі25000 гривеньзакоженлегковийавтомобіль,щоєобєктомоподаткуваннявідповіднодо підпункту267.2.1пункту267.2статті267ПКУ.

5.Порядокобчисленняподатку

5.1.Обчисленнясумиподаткузобєкта/обєктівоподаткуванняфізичнихосібздійснюєтьсяконтролюючиморганом замісцемреєстраціїплатникаподатку.

 

5.2.Податкове/податковіповідомлення-рішенняпросплатусуми/сумподаткута відповідніплатіжніреквізитинадсилаються(вручаються)платникуподаткуконтролюючиморганому порядку, визначеному статтею 42 цьог Податкового Кодексу, до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодообєктівоподаткування,придбанихпротягомроку,податоксплачуєтьсяфізичноюособою-платникомпочинаючизмісяця,вякомувиниклоправовласності натакийобєкт.Контролюючийорганнадсилаєподатковеповідомлення-рішення новомувласникупісляотриманняінформаціїпроперехід прававласності.

5.3.Органи, щоздійснюютьдержавнуреєстраціютранспортнихзасобів, зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцемреєстраціїоб’єктаоподаткування відомості, необхідні для розрахунку та справлянняподаткуфізичними та юридичними особами.

З 1 квітня 2015 року органи, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, зобов’язані щомісяця у десятиденний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Формаподачіінформаціївстановлюєтьсяцентральниморганомвиконавчоївлади, щозабезпечуєформуваннятареалізуєдержавнуфінансовуполітику.

5.4.Платникиподатку-юридичніособисамостійнообчислюютьсумуподатку станом на1січнязвітногорокуідо20лютогоцьогожрокуподаютьконтролюючомуорганузамісцемреєстраціїоб’єктаоподаткуваннядеклараціюзаформою, встановленоюупорядку,передбаченомустаттею46ПКУрозбивкоюрічноїсумирівнимичасткамипоквартально.

Щодообєктівоподаткування,придбанихпротягомроку,деклараціяюридичноюособою-платникомподаєтьсяпротягоммісяцязднявиникненняправавласностіна такийобєкт,аподатоксплачуєтьсяпочинаючизмісяця,вякомувиниклоправо власностінатакийобєкт.

5.5.Уразіпереходуправавласностінаобєктоподаткуваннявідодноговласникадо іншогопротягомзвітногорокуподатокобчислюєтьсяпопереднімвласникомза періодз1січняцьогорокудопочаткутогомісяця,вякомувінвтративправо власностіназазначенийобєктоподаткування,ановимвласником-починаючиз місяця,вякомувіннабувправовласностінацейобєкт.

Контролюючийорганнадсилаєподатковеповідомлення-рішенняновомувласникупісляотриманняінформаціїпроперехід прававласності.

5.6.Заобєктиоподаткування,придбаніпротягомроку,податоксплачується пропорційнокількостімісяцівкізалишилисядокінцяроку,починаючизмісяця,в якомупроведенореєстрацію транспортногозасобу.

5.7.Уразіспливупятирічноговікулегковогоавтомобіляпротягомзвітногороку податоксплачуєтьсязаперіодз1січняцьогорокудопочаткумісяця,наступногоза місяцем,в якомувік такогоавтомобілядосяг(досягне)пятироків.

5.8.Уразінезаконногозаволодіннятретьоюособоюлегковимавтомобілемкийвідповіднодопідпункту267.2.1пункту267.2 статті267ПКУєобєктомоподаткування,транспортнийподатокзатакийлегковийавтомобільнесплачуєтьсяз місяця,наступногозамісяцем,вякомумавмісцефактнезаконногозаволодіннялегковимавтомобілем,якщотакийфактпідтверджуєтьсявідповіднимдокументом провнесеннявідомостейпровчиненнякримінальногоправопорушеннядоЄдиногореєструдосудовихрозслідувань,виданимуповноваженимдержавниморганом.

Уразіповерненнялегковогоавтомобіляйоговласникуаконномуволодільцю) податокзатакийлегковийавтомобільсплачуєтьсязмісяця,вякомулегковийавтомобільбулоповерненовідповіднодопостановислідчого,прокурорачирішеннясуду.Платникподаткузобовязанийнадатиконтролюючомуорганукопіютакої постанови(рішення)протягом10днівзмоментуотримання.

5.9.Уразінезаконногозаволодіннятретьоюособоюлегковимавтомобілем,який відповіднодопідпункту267.2.1пункту267.2цієїстаттієобєктомоподаткування, уточнюючадеклараціяюридичноюособою-платникомподаткуподаєтьсяпротягом 30календарнихднівзднявнесеннявідомостейпровчиненнякримінального правопорушеннядоЄдиногореєструдосудовихрозслідувань.

Уразіповерненнялегковогоавтомобіляйоговласникууточнюючадеклараціяюридичноюособою-платникомподаткуподаєтьсяпротягом30календарнихднівз дняскладанняпостановислідчого, прокурорачивинесенняухвалисуду.

5.10.Фізичніособи-платникиподаткумаютьправозвернутисязписьмовоюзаявоюдоконтролюючогоорганузамісцемсвоєїреєстраціїдляпроведеннязвіркиданихщодо:

а)обєктівоподаткування,щоперебуваютьувласностіплатникаподатку; б)розміруставкиподатку;

в)нарахованоїсумиподатку.

Уразівиявленнярозбіжностейміжданимиконтролюючихорганівтаданими, підтвердженимиплатникомподаткунапідставіоригіналіввідповіднихдокументів(зокремадокументів,щопідтверджуютьправовласностінаобєктоподаткування, перехідправавласностінаоб’єктоподаткування),контролюючийорганзамісцемреєстраціїплатникаподаткупроводить перерахуноксумиподаткуінадсилає(вручає)йомуновеподатковеповідомлення-рішення.Попереднєподатковеповідомлення-рішеннявважаєтьсяскасованим(відкликаним).

Фізичніособи-нерезидентиупорядку,визначеномуцимпунктом,звертаютьсяза проведеннямзвіркиданихдоконтролюючихорганівзамісцемреєстраціїобєктівоподаткування".

6.Податковийперіод

 

6.1. Базовийподатковий(звітний)періоддорівнюєкалендарномуроку.

 

7.Строктапорядоксплатиподатку.

 

7.1.Податоксплачуєтьсязамісцемреєстраціїобєктівоподаткуванняізараховується довідповідногобюджетузгіднозположеннямиБюджетногокодексуУкраїни.

7.2. Транспортнийподатоксплачується:

а)фізичнимиособами-протягом60днівздняврученняподатковогоповідомлення-рішення;

б)юридичнимиособами-авансовимивнескамищокварталудо30числамісяця,щонаступає зазвітнимкварталом,яківідображаютьсяв річнійподатковійдекларації";

 

 

 

Селищний голова                                              Олександр Прокопенко

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь