Нововасилівська громада
Запорізька область, Мелітопольський район

Про схвалення «Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Приазовська центральна лікарня» Приазовської селищної ради на 2022 рік»

Дата: 28.12.2021 16:55
Кількість переглядів: 317

УКРАЇНА

НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

21 грудня 2021 р.                                                                           №6

смт. Нововасилівка

 

                   

Про схвалення  «Програми

фінансової підтримки

комунального некомерційного

підприємства «Приазовська

центральна лікарня» Приазовської

селищної  ради на 2022 рік»

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та з метою забезпечення належного функціонування комунального некомерційного підприємства, зміцнення його матеріально-технічної бази, виконавчий комітет селищної ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Схвалити Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Приазовська центральна  лікарня» на 2022 рік(далі – Програма) (додається).

2. Директору комунального некомерційного підприємства «Приазовська центральна  лікарня» Приазовської селищної ради Запорізької області Павловій Л. В. забезпечити реалізацію передбачених  Програмою  заходів.

3. Фінансовому відділу селищної ради передбачити кошти на виконання заходів Програми та винести на затвердження сесії Нововасилівської селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  комісіюселищної ради з питань бюджету, соціально - економічногорозвитку, агропромислового комплексу та розвитку підприємництва.

 

 

 

 

Селищний голова                                       Олександр ПРОКОПЕНКО

 

 

 

 

                                                                 Додаток до

                                                                                 рішення виконавчого 

                                                                                    комітету селищної ради

                                                                          від 21.12.2021р.№ 6

 

 

ПРОГРАМА

ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ

Комунальногонекомерційногопідприємства«Приазовська центральна  лікарня»Приазовської селищної радина 2022рік

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

ІніціаторрозробленняПрограми

КНП «Приазовська центральна             

лікарня»ПСРЗО

 

Дата, номер і назварозпорядчого документа органу виконавчоївлади           про розробленняпрограми

Ст.71,91 Бюджетного кодексу України, керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 ЗУ «Про місцевесамоврядування в Україні»

2.

РозробникПрограми

КНП «Приазовська центральна               

лікарня»ПСР

3.

СпіврозробникиПрограми

Фінансовий відділНововасилівськоїселищної ради

4.

ВідповідальнийвиконавецьПрограми

 

КНП «Приазовська центральна                

лікарня» ПСР

5.

              •  

 

6.

ТермінреалізаціїПрограми

2022рік

7.

Перелікбюджетів, якіберуть участь у виконанніПрограми

Місцевібюджети селищної радита іншікошти, не заборонені чиним законодавством

8.

Загальнийобсягфінансовихресурсів, необхіднихдляреалізаціїПрограми, з урахуванням потреби до кінця 2022 року

150000грн

Загальнийобсягфінансовихресурсівфінансової підтримки до кінця року можезмінюватися в сторону збільшенняабо зменшення

 

 

  1. Загальніположення

 

Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

У програмі визначено цілірозвиткукомунальногонекомерційногопідприємства «Приазовська центральна  лікарня» Приазовськоїселищної ради, проведено аналізнадання медичних, господарських та інших послуг. Програмою визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню кваліфікованої медичної допомоги населенню Нововасилівської селищної ради.   

 

Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного підприємства та наділено усіма правами юридичної особи. Підприємство має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в Приазовському управлінні державної казначейської служби України в Запорізькій області та розрахункові рахунки в установі банку.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати.

Лікарняпідзвітна і підконтрольнаВласнику.

 

Кількістьштатних посад по КНП «Приазовськацентральнарайоналікарня» становить 175,5одиниць, в т. ч.:

лікарі                                                           — 43,0 од.;

фахівці з базовою та неповною

вищоюмедичноюосвітою                           — 70 од;

молодшиймедичний персонал                   — 37,5 од.;

спеціалісти (не медики)                             — 3,0 од.;

інші                                                              — 22,00 од.;

 

 

 

2. Описпроблеми, на розв’язанняякоїспрямованапрограма

 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності коммунальногонекомерційногопідприємства «Приазовська центральна лікарня» ПСРє здійснення медичної практики, надання медичної допомоги, провадження господарської та іншої діяльності відповідно законодавчих актів України.

У 2017 році за ініціативи Уряду та Міністерства охорони здоров’я України розпочався активний процес реформування медичної галузі. Протягом 4 кварталу 2016 року — 1 кварталу 2017 року на державному рівні прийнятий ряд нормативно-правових актів, які забезпечили старт реформам в галузі охорони здоров’я.

Основним медичним закладом для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги мешканцям територіальних громад  визначено комунальне некомерційне підприємство «Приазовська центральна лікарня» ПСР. На даний час підприємство є багатопрофільним медичним закладом, забезпечене необхідним кадровим потенціалом та матеріально-технічною базою, має в своєму складі всі необхідні структурні підрозділи для надання спеціалізованої медичної допомоги.

 

3. Мета програми

 

Основною метою діяльності коммунального некомерційного підприємства «Приазовська центральна  лікарня»  є медична практика, для реалізації державної політики в сфері охорони здоров’я, забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися комунальним некомерційним підприємством «Приазовська центральна лікарня» Приазовської селищної ради.

Основним підходом до концепції реформування є створення належних відповідних умов надання якісної, своєчасної медичної допомоги.

Одним з основних заходів впровадження реформи фінансування системи охорони здоров’я є забезпечення реорганізації державних та комунальних медичних закладів у повноцінні суб’єкти господарської діяльності державні та комунальні некомерційні підприємства.

Таким чином буде запроваджено принцип «гроші ходять за пацієнтом», а не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я та іншими надавачами послуг , що в свою чергу створює всі умови для повноцінного розвитку коммунального некомерційного підприємства «Приазовська центральна  лікарня».

 

4. Обґрунтуванняшляхіврозв’язанняпроблеми, строки виконанняпрограми

 

Для досягнення мети цієї Програми пропонується надання кваліфікованої ургентної та планової стаціонарної і спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, а також лікувально-профілактичної допомоги у відповідності з договорами про надання медичних послуг мешканцям селищної ради  .   

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.

 

 

 

5. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Програмою визначено такі основні завдання:

- створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

- надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої  стаціонарної медичної допомоги, необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності;

- надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

- здійснення всіх інших видів медичної діяльності, передбачених законодавством;

-  організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

- направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

- проведення профілактичних оглядів;

- придбання, зберігання,  реалізація (відпуск), використання, знищення, наркотичнихзасобів (списку 1 таблиці II та списку 1 таблиці III), психотропнихречовин (списку 2 таблиці II та списку 2 таблиці III), прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) “Перелікунаркотичнихзасобів, психотропнихречовин і прекурсорів”, затвердженогопостановою КМУ;

- наданняплатнихмедичнихпослугнаселеннюзгідноіззаконодавствомУкраїни;

- навчально-методична, науково-дослідницька робота;

          - провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавствомУкраїни;

          - надання будь-яких послугіншим ЗОЗ та будь-якимюридичним особам, фізичним особам–підприємцям та фізичним особам;

 

6. Фінансова підтримка виконання програми

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

— коштів місцевого бюджету Нововасилівської селищної ради ;

  • інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.

Обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки на 2022 рік (додаток 1).

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільної фінансової підтримки.

 

 

 

План заходів

Програмифінансовоїпідтримки

Коммунальногонекомерційногопідприємства «Приазовська центральна  лікарня»  ПСР

на 2022рік

 

№ з/п

Названапрямудіяльності (пріоритетнізавдання)

Перелікзаходівпрограми

Строк

виконання

заходу

Джерелафінансування

Орієнтовніобсягифінансування(вартість),

тис.гривень

1.

Соціальнезабезпечення ,медикаменти та перев'язувальні матеріали  та інші

- відшкодуваннявитрат на виплатупільговихмедикаментів;

- виробів медичного призначення для онкохворих (кало приймачі, сечоприймачі, підгузки для дорослих);

- придбання матеріалів для проведення профоглядів призовників

2022

Місцевий бюджет Нововасилівської селищної ради всього

 

150,000

 

Місцевий бюджет Нововасилівська ОТГ всього

 

 

 

150,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь